Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

E' class: Unit 2: School life and the world around us - Η σχολική ζωή και ο κόσμος γύρω μας

1. Health vocabulary - Λεξιλόγιο για την υγεία2. Describing people - Περιγραφή ανθρώπων


Open the book!


3. Time - Daily routine (Η ώρα - καθημερινό πρόγραμμα)


4. Simple Present - Ενεστώτας Απλός

Simple Present - Απλός Ενεστώτας:
My name is Patric and I am thirteen years old.
Every day, I get up at seven o’clock. Then I wash my face, put on my clothes and have breakfast. I usually have cornflakes and orange juice. After that, I clean my teeth and at half past seven I leave the house and go to school. The first lesson starts at a quarter past eight. At half past twelve we have lunch at school and then we have lessons until three o’clock. .
When I get home, I do my homework. In the evening, I read or I go to my friend’s house. We have dinner at about half past seven.
I go to bed at about ten o’clock. I sometimes have a shower before I go to bed.


Ασκήσεις (στο τετράδιο):
1.Να μετατρέψεις τις προτάσεις σε ερωτηματικές:

1.     Alex and Mary get up at seven.
……………………………………..
2.     Julia washes her face in the morning.
       …………………………………….
3.     Alex does his homework after school.
       ……………………………………...

      
2.Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν στις ερωτήσεις:

1.     Peter goes to bed at ten o’clock.
What time ………………………………..?
2.     John cleans his face in the morning.
What………………………………  in the morning ?
3.     Mary and her sister watch TV in the evening.
Who……………………………………..?
4.     Nick plays football  on Sundays.
What ………………………………….  on Sundays?
5.     Sue  plays hopscotch in the park.
Where ………………………………….hopscotch?
6.     Pam usually writes e-mails.
How often ………………………………write e-mails?
7.     Alice  brings the mail to mum.
Who ……………………….. the mail to mum?
8.     Helen  cleans the board every Wednesday.
When …………………………………………the board?


5. Want(Θέλω) - Would like (Θα ήθελα)

Ενεστώτας Απλός


     ΚΑΤΑΦΑΣΗ                           ΕΡΩΤΗΣΗ                                         ΑΡΝΗΣΗ
                                                     (What)                 (Τι)
I want (Εγώ θέλω)                  Do I want?(Θέλω εγώ;)               I dont want       
You want                                  Do you want?                                   You dont want
He wants                                   Does he want?                                He doesnt want       
She wants                                 Does she want?                                 She doesnt want       
It wants                                     Does it want?                                     It doesnt want         
We want                                    Do we want?                                      We dont want           
You want                                  Do you want?                                     You dont want          
They want                                 Do they want?                                   They dont want    


                        ΚΑΤΑΦΑΣΗ
I would like                  Ιd like              Εγώ θα ήθελα
You would like            You’d like        
He would like              He’d like          
She would like             She’d like        
It would like                 It’d like            
We would like             We’d like          
You would like            You’d like         
They would like           They’d like       

                      
         ΕΡΩΤΗΣΗ                                                                    ΑΡΝΗΣΗ
                 
            Would I like?                                                         I wouldnt like                                       
            Would you like?                                                    You wouldn’t like                                          Would he like?                                                       He wouldn't like
            Would she like?                                                    She wouldnt like       
            Would it like?                                                        It wouldnt like          
            Would we like?                                                     We wouldn't like        
            Would you like?                                                    You wouldnt like      
            Would they like?                                                  They wouldnt like   Άσκηση(στο τετράδιο):

1. Θα ήθελες λίγη σοκολάτα;   ………………………………………………………………………

2. Θέλω (εσύ) να ανοίξεις το παράθυρο.   ………………………………………………………………….....

3. Δεν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο.   ……………………………………………………………………….


4.  Η μητέρα μου θέλει να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο.  
 …………………………………………................................

5. Οι φίλοι μου θέλουν να πάνε διακοπές.  …………………………………………………………………......

6. Θα ήθελε να μείνει στο σπίτι;  ………………………………………………………………………

7. Αυτός δεν θέλει να την συναντήσει.  ……………………………………………………………………..

8. Η Mαρία θα ήθελε να παρακολουθήσει τις ειδήσεις.  
 ……………………………………………………...................

9. Θέλει η Πόπη να τον δει;   ………………………………………………………………………

10.  Θα ήθελα να δω τον διευθυντή.   ……………………………………………………………………….

11.  Θα ήθελα ο Γιάννης να με βοηθήσει στις ασκήσεις μου. 
 ………………………………………………..........................

12.  Ο δάσκαλος θα ήθελε τα παιδιά να είναι ευγενικά.  
 ……………………………………………………....................

13.  Τα  παιδιά θα ήθελαν ο δάσκαλος τους να είναι καλός μαζί τους. 
 ……………………………………......................................6. Τα επιρρήματα συχνότητας(αντιγραφή):

Άσκηση (στο τετράδιο):7. Time prepositions - Προθέσεις χρόνου: 
Κάνε κλικ στην εικόνα!  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...