Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

The Titanic Song

                      

                           
                                    Muziclyricz66


Every night in my dreams
Κάθε νύχτα στα όνειρά μου

I see you, I feel you
Σε βλέπω, σε νιώθω

That is how I know you, go on
Με αυτό τον τρόπο σε ξέρω, συνέχισε

Far across the distance
Πέρα μακριά σε απόσταση
 
And spaces between us
Και με κενά μεταξύ μας

You have come to show you, go on
έχεις καταλήξει να δείξεις τον εαυτό σου, συνέχισε

Near, far, wherever you are
Κοντά, μακριά, όπου κι αν βρίσκεσαι

I believe that the heart does go on
Πιστεύω ότι η καρδιά συνεχίζει (να νιώθει)

Once more you open the door
Άλλη μια φορά ανοίγεις την πόρτα 

And you're here in my heart and my heart will go on and on
Και βρίσκεσαι εδώ στην καρδιά μου και η καρδιά μου θα εξακολουθεί (να νιώθει έτσι)

Love can touch us one time
Η αγάπη μπορεί να μας αγγίξει μια φορά

And last for a lifetime
Και να διαρκέσει για μια ζωή

And never let go till we're gone
Και ποτέ δεν θα μας αφήσει μέχρι να πεθάνουμε

Love was when I loved you
Αγάπη ήταν όταν σε ερωτεύτηκα

One true time I hold you
Μια αληθινή στιγμή σε κρατάω

In my life we'll always go on
Στη ζωή μου πάντα θα συνεχίσουμε μαζί

Near, far, wherever you are
Κοντά, μακριά, όπου κι αν βρίσκεσαι

I believe that the heart does go on
Πιστεύω ότι η καρδιά συνεχίζει να νιώθει

Once more you open the door
άλλη μια φορά ανοίγεις την πόρτα

And you're here in my heart
Και βρίσκεσαι εδώ μέσα στην καρδιά μου

And my heart will go on and on
Και η καρδιά μου θα εξακολουθεί (να νιώθει)

You're here, there's nothing I fear
Βρίσκεσαι εδώ, δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ

And I know that my heart will go on
Και ξέρω ότι η καρδιά μου θα συνεχίσει να νιώθει

We'll stay forever this way
Θα μείνουμε για πάντα έτσι

You are safe in my heart and my heart will go on and on
Είσαι ασφαλής στην καρδιά μου και η καρδιά μου θα εξακολουθεί (να νιώθει)Punknnerd
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...