Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

E'class: Unit 10 - Tense practice (Εξάσκηση χρόνων)

Αποτέλεσμα εικόνας για english tenses

E' class Unit 9: Amazing people and places

It's such a shame to torture animals!B. Present Perfect Simple = Παρακείμενος Απλός (έχω κάνει κάτι)
C. Zorba the Greek 

Ε' class Unit 8: All about stories - Simple Past / Past Continuous(Αόριστος / Παρατατικός)

Click and listen!
 The second time note down as many Past Simple irregular verbs as you can!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...